Vastuullisuutta ja kestävyyttä määrittää joukko direktiivejä ja standardeja

EU:n direktiivit, standardit ja taksonomia
CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) on EU:n direktiivi kestävyysraportoinnista. ESRS-standardeja (European Sustainability Reporting Standards) noudattamalla CSRD:n vaatima raportointi toteutuu. CSRD tulee voimaan portaittain eri kokoisille yrityksille ja sen vaikutukset näkyvät yritysten arjessa jo nyt.

Taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on luoda kriteeristö sille, minkälainen liiketoiminta on ympäristön kannalta kestävää ja jossa on keskitytty ympäristön kuormittamisen vähentämiseen ja kestävään kehitykseen ohjaamiseen. Toimialakohtaiset tekniset arviointikriteerit ympäristön kannalta kestävästä toiminnasta on laadittu eniten ympäristökuormaa tuoville toimialoille, kuten metsätaloudelle, energia-alalle sekä rakennus- ja kiinteistöalalle. Usein näillä toimialoilla koetaan nopeammin tarvetta aloittaa vastuullisuusraportointi.

Lataa opas vastuullisuus­vaatimuksista arvoketjulle

Vastuullisuustoimia toteutetaan usein tiedostamatta

Yrityksissä on toteutettu direktiivien vaatimia toimenpiteitä usein jo tiedostamatta. Suomalaisissa yrityksissä erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden taso on jo valmiiksi korkea, jolloin tehtäväksi jää osoittaa se.

Yleisesti raportin laatimisessa työläintä ja aikaa vievintä onkin osallistaa olennaiset sidosryhmät, kerätä dataa ja tietoa vastuullisuudesta sekä saattaa tiedot raportoitavaan muotoon. ShowYourSustainability™-palvelu avulla nämä työvaiheet sujuvat helpommin.

Tee vastuullisuuden alkukartoitus

Vapaaehtoisesti vastuullisuudesta raportoivan kannattaa huomioida ESRS-standardien ja taksonomian sisällöt

Vaikka lainsäädäntö ei velvoittaisi yritystätoteuttamaan vastuullisuutta ESRS-standardien tai taksonomian mukaisesti, kannattaa vastuullisuusraportointia aikovan yrityksen ottaa ne huomioon. Silloin tehty raportointityö voidaan hyödyntää, jos yrityksestä tuleekin myöhemmin raportointivelvollinen joko yrityksen laajentuessa tai lainsäädännön muuttuessa.

ShowYourSustainability™-palvelussa toteutetut vastuullisuusohjelmat ohjaavat automaattisesti kehittämään vastuullisuutta taksonomian mukaisesti ja raportoimaan huomioiden ESRS-standardit.

Asiantuntijoidemme laatimat kaikille toimialoille sopivat, muokattavissa olevat mallipohjat ohjaavat itsenäistä työskentelyä vastuullisuusohjelman ja –raportin toteuttamisessa.

Selvitetään ja raportoidaan olennaiset asiat

Kaikkien yritysten ei tarvitse raportoida kaikkea tai samoja asioita kuin muut. Esimerkiksi hiilijalanjäljen raportointi ei ole tarpeellista kaikille yrityksille. Vastuullisuustyön alussa toteutetaan olennaisuusanalyysi yhdessä sidosryhmien kanssa, jolloin yritys selvittää oman ydintoimintansa keskeisimmät ja merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Samalla selvitetään myös ympäristön ja yhteiskunnan muutosten vaikutukset yrityksen taloudelliseen asemaan.

Mitä tulisi raportoida?

Olennaisuusanalyysissä tai –arvioinnissa tunnistetaan ja tarkastellaan yritystoiminnan vastuullisuuteen liittyviä vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia liittyen ympäristöön, ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena on vähentää, poistaa tai estää yritystoiminnan negatiivisia vaikutuksia ja edistää positiivisia vaikutuksia.

Sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden tapauksessa tavoite on poistaa ja estää kaikenlaiset negatiiviset vaikutukset (do no harm). Koska yritystoiminta aiheuttaa aina väistämättä jonkinlaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia, ympäristövastuullisuuden alueella tavoite on minimoida negatiiviset vaikutukset (do no significant harm).

Raportissa kuvataan yrityksen asettamia toimintaperiaatteita, tavoitteita sekä toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan sekä mittareita, joilla edistystä seurataan.

Vastuullisuus on jatkuva prosessi – raportoidessa kaiken ei tarvitse olla valmista

Vastuullisuustyö on jatkuvaa
Vastuullisuus- eli kestävyysraportissa huomioidaan niin mennyt aika, tämä hetki kuin tulevaisuuskin. Esimerkiksi toimenpiteiden osalta kerrotaan jo tehdyistä toimista, tällä hetkellä käynnissä olevista projekteista ja tulevaisuuden tavoitteista. Vastuullisuusraportin keskeinen tarkoitus onkin ohjata yrityksiä kestävämpiin ratkaisuihin tulevaisuudessa ja ohjata kertomaan niistä läpinäkyvästi sidosryhmilleen jo siirtymäkaudella.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Vastuullisuusohjelma vastuullisuustyön pohjana ja johtamisjärjestelmien kehyksenä

Vastuullisuustyö johtamisjärjestelmien kehyksenä
Lainsäädäntö ei velvoita yrityksiä toteuttamaan erillistä vastuullisuusohjelmaa. Käytännössä kuitenkin vastuullisuusohjelman luominen helpottaa niin raportin laatimista kuin eri toimenpiteiden jalkauttamista yrityksen eri osa-alueille. Se selkeyttää vastuullisuustyötä ja ohjaa toteuttamaan toimenpiteet sopivassa järjestyksessä.

Jos yrityksessä on entuudestaan käytössä johtamisjärjestelmä, joka noudattaa esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai jotain muuta tunnettua johtamisjärjestelmästandardia, vastuullisuusohjelmasta muodostuu yrityksen johtamisjärjestelmän kehys, jonka sisällä eri standardien vaatimukset kannattaa yhdistää ja huomioida päällekkäisen työn välttämiseksi.

Yhteisiä vaiheita vastuullisuusohjelmalle ja johtamisjärjestelmästandardeille ovat seuraavat:

 • Yrityksen toiminnan yleinen kuvaaminen ja prosessien avaaminen
 • Toimintaympäristön analysointi, sidosryhmien vaatimusten tunnistaminen ja toiminnalle olennaisten asioiden selvittäminen
 • Politiikkojen muodostaminen (esim. ympäristöpolitiikka tai laatupolitiikka)
 • Tavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja seuranta
 • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja huomiointi
 • Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
 • Tulosten koostaminen ja raportointi

Lue lisää blogistamme

Tiedonkeruu kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa

Vastuullisuustyössä yritys käy vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa ja sitouttaa niitä vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Seuraavassa listauksessa on esimerkkejä tiedosta, jota niin omasta toiminnasta kuin sidosryhmiltä tulisi kerätä olennaisuusarviointia ja vastuullisuusraporttia varten. Usein jo se, että sidosryhmien vastuullisuustietoja ylipäänsä seurataan, on itsessään hyvä vastuullisuuden mittari. ShowYourSustainability™-palvelussa on vastuullisuusasiantuntijoidemme laatimia, eri laajuisia ja omiin tarpeisiin muokattavia valmiita mallipohjia eri selvitysten toteuttamiseksi.

Ympäristö

 • Kasvihuonekaasupäästöt / hiilijalanjälki
 • Energiankulutus ja –lähteet
 • Vedenkulutus
 • Saasteet ilmaan, veteen ja maaperään
 • Jätteiden käsittely ja kierrätys
 • Vaarallisten aineiden käsittely
 • Kiertotalouden hyödyntäminen ja edistäminen
 • Paikallisten ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi

Sosiaalinen

 • Työhyvinvointi ja –turvallisuus (sairauspoissaolot, työtapaturmat)
 • Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet
 • Työntekijöiden diversiteetti
 • Työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tuki
 • Tietoturva

Hallinnollinen

 • Taloudellinen suorituskyky
 • Asialliset maksukäytännöt
 • Poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus
 • Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Annamme työkalut vastuullisuuden varmentamisen tueksi

Marika, SYS
Vastuullisuuden osoittaminen ja varmentaminen toteutetaan läpinäkyvällä vastuullisuusviestinnällä ja tilikausittaisella vastuullisuusraportoinnilla.

Lainsäädännön kautta raportointivelvollisten yritysten vastuullisuus- eli kestävyysraportit varmennetaan kolmannen osapuolen toimesta tilinpäätöksen yhteydessä.

Varmentajina toimivat kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyyden saaneet tilintarkastajat. Varmentaja antaa vastuullisuusraportista oman varmennuslausuntonsa. ShowYourSustainability™-palvelussa eri sidosryhmäselvitykset arkistoidaan suoraan järjestelmään, jolloin vastuullisuusraportin varmentaminen helpottuu.

Tutustu meihin

ShowYourSustainability™ – vastuullisuustyön suunnittelu, seuranta ja raportointi nyt yhtenä palveluna

ShowYourSustainability™-palvelussa yhdistyvät vastuullisuusasiantuntijoidemme osaaminen ja heidän suunnittelemansa selkä polku vastuullisuusohjelman toteuttamiseksi.
Taustalla järjestelmä muodostaa ja ylläpitää reaaliaikaisesti vastuullisuusraporttia.

Tutustu palveluumme
ShowYourSustainability pikaopas

Haluatko kuulla lisää?

Lataa vastuullisuuden pikaoppaamme ilmaiseksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kiinnostuitko? Varaa esittelyaika

Samuli Muhonen

+358 50 592 3958
info@showyoursustainability.com

Nimesi:
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.